PROEN s.r.o.
  Vyhľadávanie        
 
Slovensky
English
 
O firme
Filozofia
Ponuka
Aktuality
Referencie
Partneri
Kontakt

PROEN s.r.o. 

Poradenstvo, energetické audity, plánovanie, projektový manažment, komunálne public relations v oblasti energetiky a životného prostredia.

 
Aktuality / TERMÍN POVINNÉHO ENERGETICKÉHO AUDITU PRE VEĽKÉ PODNIKY SA BLÍŽI

Energetická efektívnosť a energetický audit

Energetická efektívnosť je definovaná ako proces, ktorý prispieva k zvýšeniu energetickej účinnosti alebo k zníženiu energetickej náročnosti premeny, distribúcie alebo spotreby energie pri zohľadnení technických, hospodárskych alebo prevádzkových zmien, alebo zmien správania sa koncových odberateľov a konečných spotrebiteľov (§ 2 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti).

Pre energeticky efektívne správanie sa účastníkov trhu s energiou je okrem motivačného prostredia a podpory trvalo udržateľných energetických riešení, inovácií a energeticky efektívnych technológií vo všetkých sektoroch národného hospodárstva predovšetkým nevyhnutné dostatočné poznanie vlastnej spotreby energie vo všetkých relevantných formách a miestach jej spotreby v jednotlivých technických zariadeniach a budovách.

Získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie umožňuje energetický audit v súlade s ustanoveniami zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

Podľa smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti by sa pri energetických auditoch malo prihliadať na príslušné európske alebo medzinárodné normy, ako napríklad EN ISO 50001 (systémy energetického manažérstva) alebo EN 16247-1 (energetické audity), alebo EN ISO 14000 (systémy environmentálneho manažérstva). Členské štáty môžu požadovať, aby súčasťou energetického auditu bolo posúdenie technickej a ekonomickej uskutočniteľnosti napojenia sa na existujúcu alebo plánovanú sieť centralizovaného zásobovania teplom alebo chladom. Tieto ustanovenia smernice boli transponované aj do slovenskej právnej úpravy.

Energetickým auditom sa rozumie systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb. Energetický audit musí byť vyvážený, reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a služieb.

Podľa § 14 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti je veľký podnik[1] povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky, alebo takého energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva[2] alebo systému environmentálneho manažérstva[3], vypracovaného energetickým audítorom (podľa § 13 zákona) v rozsahu podľa pripravovanej vyhlášky MH SR, ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy z energetického auditu, formu súhrnného informačného listu, súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti, postup pri výpočte faktora primárnej energie pre systémy centralizovaného zásobovania teplom a postup pri výpočte na preukázanie splnenia podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom.

Výstupom z energetického auditu je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list. Súhrnný informačný list okrem identifikačných údajov auditovaného veľkého podniku a energetického audítora obsahuje zoznam opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti navrhnutých v písomnej správe z energetického auditu, predpokladané úspory energie dosiahnuté navrhnutými opatreniami, predpokladané finančné náklady na realizáciu týchto opatrení, ako aj iné údaje z písomnej správy z energetického auditu určené auditovaným veľkým podnikom na zverejnenie.

Veľký podnik, ktorý vznikol alebo sa stal veľkým podnikom pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 321/2014 Z. z., je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu podľa § 14 ods. 1 najneskôr do 5.12.2015.

 

Veľký podnik je podnik s viac ako 250 zamestnancami, ktorého ročný obrat presahuje  50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje  43 mil. EUR. Pri výpočte je potrebné zohľadniť aj prepojenie podnikov. Medzi veľké podniky patria aj tie spoločnosti, v ktorých 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných verejnými orgánmi.

Veľký podnik je povinný poskytnúť Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) elektronicky súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list najneskôr do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informačného listu. Ďalej je povinný poskytnúť SIEA písomnú správu z energetického auditu na účel overenia postupu pri výkone energetického auditu, obsahu písomnej správy z energetického auditu a súhrnného informačného listu, a to do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému. Správa z energetického auditu môže byť poskytnutá aj poskytovateľovi energetickej služby podľa § 15 ods. 6 zákona č. 321/2014 Z. z.

Ak veľký podnik nezabezpečí vykonanie energetického auditu, neuchová písomnú správu z energetického auditu alebo podklady použité pri energetickom audite, neposkytne súbor údajov pre monitorovací systém alebo súhrnný informačný list, neposkytne prevádzkovateľovi monitorovacieho systému (SIEA) písomnú správu z energetického auditu, dopustí sa iného správneho deliktu podľa § 29 ods. 1 písm. g). Za porušenie uvedených povinností je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) oprávnená uložiť pokutu od 500 eur do 30 000 eur v zmysle všeobecných zásad o správnych deliktoch. Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď SOI zistila iný správny delikt, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k inému správnemu deliktu došlo.

 

 


[1] Podnik, ktorý nie je mikropodnikom, malým podnikom ani stredným podnikom [Článok 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014)].

[2] STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2011) (38 0005).

[3] STN EN ISO 14001/AC Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2004/Cor. 1: 2009) (83 9001).

 
Späť na aktuality
    Tlač stránku   Tlač stránku
PROEN s.r.o.
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 4445 3781, 4445 3783
Fax: +421 2 4445 3521
E-mail: office@proen.sk
 
Powered by Webcredit s.r.o.