PROEN s.r.o.
  Vyhľadávanie        
 
Slovensky
English
 
O firme
Filozofia
Ponuka
Aktuality
Referencie
Partneri
Kontakt

PROEN s.r.o. 

Poradenstvo, energetické audity, plánovanie, projektový manažment, komunálne public relations v oblasti energetiky a životného prostredia.

 

PROEN  je súkromná firma, ktorá vznikla v roku 1995 na základe spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným v súlade s Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.


Spoločníkmi a zároveň štatutármi spoločnosti PROEN sú Ing. Iva Fabušová a doc. Ing. Michal Fabuš, PhD.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 14660/B, v zozname hospodárskych subjektov ÚVO
 SR pod číslom 2018/4-PO-D6678 a v registri partnerov verejného sektora pod číslom 23787.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti sú poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie - komplexné energetické, environmentálne a ekonomické poradenstvo, príprava projektov a projektový manažment v oblasti energetiky pri využití znalostí a skúseností expertov v uvedených oblastiach činnosti. 

PROEN vykonáva činnosť energetického audítora podľa § 14 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti (ďalej len „zákon“), je zapísaná v zozname poskytovateľov podpornej energetickej služby podľa § 16 zákona (rozhodnutie č. 19976/2015-4100-30696) a v zozname poskytovateľov energetickej služby s garantovanou úsporou energie podľa § 19 zákona (rozhodnutie č. 19976/2015-4100-30703).

Odborné tímy spoločnosti pre obce, mestá, inštitúcie, priemyselné podniky a podnikateľov vypracovávajú energetické audity, energetické koncepcie, priemyselné a komunálne štúdie, štúdie uskutočniteľnosti, finančné analýzy, ekonomické analýzy a iné dokumenty investičných projektov, podnikateľské plány, žiadosti o finančnú podporu z národných a európskych fondov.

Firma PROEN v svojej súčasnej podobe pracuje od januára 1997, ale kolektív konzultantov tu rozvíja svoje spoločné skúsenosti v oblasti životného prostredia a úspor energie už viac ako 20 rokov. Spoločnosť má bohaté skúsenosti z riešenia nielen lokálnych, ale aj medzinárodných projektov (ERDF a Kohézny fond, Phare, ISPA, EBRD, bilaterálna spolupráca) ako súčasť medzinárodných realizačných tímov.

PROEN je dodávateľom služieb pre Európsku komisiu a firma je zaregistrovaná v CCR (centrálnom registri poradenských firiem EK) s číslom SLK°22557.

PROEN  je členom Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK
) a Asociácie Energetických Manažérov Slovenska (ASENEM).

Konateľ spoločnosti doc. Ing. Michal Fabuš, PhD. je viceprezidentom ASPEK; pôsobí ako energetický audítor zapísaný v zozname energetických audítorov vedených oprávnenou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pod č. 321/2014-0009, má odbornú spôsobilosť na podnikanie v energetike podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Osvedčenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 251/2012/41a-0014 z 23.11.2012 a odbornú spôsobilosť v tepelnej energetike podľa § 4 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z. z. – Osvedčenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 657/2004/44-0489 z 29.11.2012.

Konateľka spoločnosti Ing. Iva Fabušová pôsobí ako energetický audítor zapísaný v zozname energetických audítorov vedených oprávnenou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pod č. 321/2014-0010 a je oprávnenou osobou v zmysle § 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Osvedčenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 17673/2014 z 13.3.2014) a má odbornú spôsobilosť pre kategórie priemyselných činností 1.1, 1.4 bod a), 1.4 bod b), 5.2 bod a), 5.2 bod b), 5.3 bod a), 5.3 bod b) podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. 

 Od 25.5.2018 nadobúda účinnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR). Chceme Vás uistiť, že budeme Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

Zásady ochrany osobných údajov
 

 

 

    Tlač stránku   Tlač stránku
PROEN s.r.o.
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
Mob.: +421 905 338 174
E-mail: office@proen.sk
 
Powered by Webcredit s.r.o.