PROEN s.r.o.
  Vyhľadávanie        
 
Slovensky
English
 
O firme
Filozofia
Ponuka
Aktuality
Referencie
Partneri
Kontakt

PROEN s.r.o. 

Poradenstvo, energetické audity, plánovanie, projektový manažment, komunálne public relations v oblasti energetiky a životného prostredia.

 
Aktuality / Energetický audit

Energetickým auditom sa rozumie systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb. Energetický audit musí byť vyvážený, reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a služieb.

Podľa § 14 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti je veľký podnik[1] povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky, alebo takého energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva[2] alebo systému environmentálneho manažérstva[3], vypracovaného energetickým audítorom (podľa § 13 zákona) v rozsahu podľa pripravovanej vyhlášky MH SR, ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy z energetického auditu, formu súhrnného informačného listu, súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti, postup pri výpočte faktora primárnej energie pre systémy centralizovaného zásobovania teplom a postup pri výpočte na preukázanie splnenia podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom.

Výstupom z energetického auditu je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list. Súhrnný informačný list okrem identifikačných údajov auditovaného veľkého podniku a energetického audítora obsahuje zoznam opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti navrhnutých v písomnej správe z energetického auditu, predpokladané úspory energie dosiahnuté navrhnutými opatreniami, predpokladané finančné náklady na realizáciu týchto opatrení, ako aj iné údaje z písomnej správy z energetického auditu určené auditovaným veľkým podnikom na zverejnenie.

Veľký podnik, ktorý vznikol alebo sa stal veľkým podnikom pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 321/2014 Z. z., bol povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu podľa § 14 ods. 1 najneskôr do 5.12.2015.

Veľký podnik je podnik s viac ako 250 zamestnancami, ktorého ročný obrat presahuje  50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje  43 mil. EUR. Pri výpočte je potrebné zohľadniť aj prepojenie podnikov. Medzi veľké podniky patria aj tie spoločnosti, v ktorých 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných verejnými orgánmi.

Veľký podnik je povinný poskytnúť Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) elektronicky súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list najneskôr do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informačného listu. Ďalej je povinný poskytnúť SIEA písomnú správu z energetického auditu na účel overenia postupu pri výkone energetického auditu, obsahu písomnej správy z energetického auditu a súhrnného informačného listu, a to do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému. Správa z energetického auditu môže byť poskytnutá aj poskytovateľovi energetickej služby podľa § 15 ods. 6 zákona č. 321/2014 Z. z.

Ak veľký podnik nezabezpečí vykonanie energetického auditu, neuchová písomnú správu z energetického auditu alebo podklady použité pri energetickom audite, neposkytne súbor údajov pre monitorovací systém alebo súhrnný informačný list, neposkytne prevádzkovateľovi monitorovacieho systému (SIEA) písomnú správu z energetického auditu, dopustí sa iného správneho deliktu podľa § 29 ods. 1 písm. g). Za porušenie uvedených povinností je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) oprávnená uložiť pokutu od 500 eur do 30 000 eur v zmysle všeobecných zásad o správnych deliktoch. Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď SOI zistila iný správny delikt, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k inému správnemu deliktu došlo.

Späť na aktuality
    Tlač stránku   Tlač stránku
PROEN s.r.o.
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 4445 3781, 4445 3783
Fax: +421 2 4445 3521
E-mail: office@proen.sk
 
Powered by Webcredit s.r.o.